Başlıklar

Gizlilik Politikası

Bu Mahremiyet Politikası, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu‘nun (“KVK Kanunu”) 10 uncu maddesi uyarınca hazırlanmıştır. İnternet sitemizde mahremiyetinize, güvenliğinize ve çevrimiçi gizliliğinize azami düzeyde önem verilmektedir. Sitemizde, teknik anlamda gerekli olanlar ve analitik amaçlı olanlar dışında herhangi bir çerez (cookie) kullanılmamaktadır.

 

Veri Sorumlusunun Kimliği

Bu internet sitesinde (dileksenkarakaya.com) işlenen kişisel verileriniz bakımından Dilek Şen Karakaya, veri sorumlusu sıfatını haizdir.
 

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Bu internet sitesinde yalnızca; paylaşımlara iletilen yorumların kimin tarafından yapıldığının görülmesi, iletişim formu üzerinden gönderilen iletilerin değerlendirilmesi ve gerekmesi durumunda iletinize istinaden tarafınızla iletişime geçilmesi amacıyla isim ve eposta adresiniz işlenmektedir.

İletişim formunu doldurmak suretiyle sunduğunuz kişisel verileriniz, formun gönderildiği tarihten itibaren bir (1) yıl süre geçtikten sonra imha edilecek; herhangi bir paylaşıma yorum yapmak için sunduğunuz kişisel verileriniz ise yorumun gönderildiği tarihten itibaren on (10) yıl geçtikten sonra imha edilecektir.

 

Kişisel Verilerin Aktarımı

Bu internet sitesinde yorum yaptığınız veya iletişim formunu kullandığınız için işlenen kişisel verileriniz, barındırma (hosting) hizmetini temin ettiğimiz ve merkezi yurtdışında olan Godaddy’ye aktarılmaktadır. Bu aktarımın gerekçesi, kullandığım sunucunun Godaddy’ye ait olmasıdır. Yani yorum yaparken veya iletişim formunu kullanırken gireceğiniz kişisel verileriniz, Godaddy’ye ait olan bir sunucuda tutulacaktır. Bununla birlikte, Godaddy’nin bu sunucudaki verilere erişimine ilişkin bir Gizlilik Politikası bulunmaktadır ve erişimi yalnızca kamu güvenliği gibi çok spesifik gerekçelere bağlanmıştır.

Her ne kadar Godaddy şirketinin merkezi ABD’de bulunsa da şirket; müşterilerine, dünyanın farklı yerlerindeki sunucularını kullanma imkanı tanımaktadır. 

Kişisel verileriniz, bunun haricinde yurtiçindeki veya yurtdışındaki üçüncü taraflara (kişi, kurum ve kuruluşlara) aktarılmamaktadır.

 

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz tamamen otomatik yollarla, bu internet sitesindeki paylaşımların altında bulunan yorum bölümü üzerinden ve iletişim sayfasında yer alan form aracılığı ile elde edilmekte olup kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki dayanağı, KVK Kanunu’nun 5 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca açık rızadır. Paylaşımlara yorum yapmamanız ve iletişim formunu kullanmamanız durumunda kişisel verileriniz hiçbir şekilde işlenmemektedir. Ayrıca gerek yorum yaparken, gerek form üzerinden iletişime geçerken kişisel verilerinizi (isim, eposta vs.) girme zorunluluğu bulunmamaktadır.
 

İlgili Kişilerin Hakları

KVK Kanunu’nun 11 inci maddesinde yer alan haklarınızı, KVK Kanunu’un 13 üncü maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ‘in (“Veri Sorumlusuna Başvuru Tebliği”) ilgili hükümleri uyarınca başvuru yapmak suretiyle kullanabilirsiniz. Bu haklarınız aşağıdakilerden ibarettir:
  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
  • KVK Kanunu’nun 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
  • Bir önceki ve iki önceki maddeler uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
 

Veri Sorumlusuna Başvuru

KVK Kanunu’nun 13 üncü maddesi uyarınca başvurularınızı, Veri Sorumlusuna Başvuru Tebliği’nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında öngörülen yöntemlerden herhangi birini kullanmak suretiyle yapabilirsiniz. Yazılı olarak yapacağınız başvuruları “Kızılırmak Mahallesi, 1451 Sokak, No:4/13, Çankaya, Ankara” adresine; Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) ile yapacağınız başvuruları ise “bilgi@dileksenkarakaya.com” adresine iletebilirsiniz.
 
Bu metin Avukat Ahmet Esad Berktaş tarafından hazırlanmıştır.